skip to: content | menu | language menu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. System monitoringu jakości powietrza w województwie świętokrzyskim.

OPIS SYSTEMU MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Zanieczyszczenie powietrza na obszarach miejskich i przemysłowych spowodowane jest głównie emisją do atmosfery produktów powstających w wyniku energetycznego spalania paliw (węgla, benzyny, oleju) oraz emisją związków towarzyszących przemysłowym procesom technologicznym. Pomimo, iż emisja stanowi główny czynnik decydujący o wystąpieniu zanieczyszczenia to jednak jego wielkość uzależniona jest również od szeregu innych czynników, w tym przede wszystkim od topografii i warunków meteorologicznych, spośród których największe znaczenie ma prędkość i kierunek wiatru. Prędkość wiatru decyduje o tempie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, natomiast kierunek odpowiada za trasę ich transportu. Podstawowym parametrem charakteryzującym stan czystości powietrza jest imisja definiowana jako średnie stężenie substancji w powietrzu w określonym czasie. Przyjmuje się, że powietrze jest nadmiernie zanieczyszczone, gdy udziały znajdujących się w nim zanieczyszczeń przekraczają dopuszczalne wartości stężeń określone stosownymi przepisami.

Monitoring jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego prowadzony jest w oparciu o szczegółowe Programy monitoringu środowiska województwa świętokrzyskiego na poszczególne lata.

Na przestrzeni lat w skład sieci pomiarowej monitoringu powietrza wchodziło łącznie kilkadziesiąt stacji pomiarowych zlokalizowanych na terenie województwa, które bazowały na automatycznych i manualnych metodach oznaczania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Obecnie system jest modernizowany na potrzeby dostosowania do wymogów unijnych.

Swój udział w tworzeniu sieci monitoringu powietrza w województwie świętokrzyskim oprócz WIOŚ w Kielcach mają:

-Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach;
-Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego - Święty Krzyż

oraz największe w województwie podmioty gospodarcze:

- Dyckerhoff Polska – Cementownia w Nowinach oraz ZPW "Trzuskawica" S.A.;
- Lafarge Cement S.A. - Cementownia w Małogoszczu;
- Grupa Ożarów S.A. – Cementownia w Ożarowie;
- Electrabel GDF SUEZ - Elektrownia w Połańcu;
- CELSA "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o.

Wśród stacji pomiarowych rozróżniamy typy stacji: tłowe - dostarczające informacji o tle zanieczyszczeń (np. miejskim), przemysłowe - informujące o oddziaływaniu punktowych źródeł zanieczyszczeń i komunikacyjne - prowadzące pomiary stężeń emitowanych przez pojazdy (zlokalizowane w pobliżu tras komunikacyjnych).

Wszystkie stacje mierzące stężenia zanieczyszczeń powietrza zlokalizowane zostały w specjalnie wybranych miejscach, tak by można było uzyskać odpowiedni obraz skali i pochodzenia zanieczyszczeń. Wyniki wszystkich pomiarów oraz szczegółowe informacje nt. wszystkich stanowisk pomiarowych, eksploatowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, gromadzone są w wojewódzkiej bazie danych o jakości powietrza JPOAT i za jej pośrednictwem przekazywane do bazy krajowej.

Ze względu na zróżnicowany czas uśredniania stężeń zanieczyszczeń, mierzonych różnymi metodami, wyniki pomiarów prezentowane są na dwa sposoby: jako wyniki ze stacji pomiarów automatycznych oraz jako wyniki ze stacji pomiarów manualnych. 


© 2009 WIOŚ Kielce, projekt i wykonanie: CSMS
Ilość odwiedzin: