skip to: content | menu | language menu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. System monitoringu jakości powietrza w województwie świętokrzyskim.

OPIS SYSTEMU MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Zanieczyszczenie powietrza na obszarach miejskich i przemysłowych spowodowane jest głównie emisją do atmosfery produktów powstających w wyniku energetycznego spalania paliw (węgla, benzyny, oleju) oraz emisją związków towarzyszących przemysłowym procesom technologicznym. Pomimo, iż emisja stanowi główny czynnik decydujący o wystąpieniu zanieczyszczenia to jednak jego wielkość uzależniona jest również od szeregu innych czynników, w tym przede wszystkim od topografii i warunków meteorologicznych, spośród których największe znaczenie ma prędkość i kierunek wiatru. Prędkość wiatru decyduje o tempie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, natomiast kierunek odpowiada za trasę ich transportu. Podstawowym parametrem charakteryzującym stan czystości powietrza jest imisja definiowana jako średnie stężenie substancji w powietrzu w określonym czasie. Przyjmuje się, że powietrze jest nadmiernie zanieczyszczone, gdy udziały znajdujących się w nim zanieczyszczeń przekraczają dopuszczalne wartości stężeń określone stosownymi przepisami.

Monitoring jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego prowadzony jest w oparciu o szczegółowe Programy monitoringu środowiska województwa świętokrzyskiego na poszczególne lata.

Na przestrzeni lat w skład sieci pomiarowej monitoringu powietrza wchodziło łącznie kilkadziesiąt stacji pomiarowych zlokalizowanych na terenie województwa, które bazowały na automatycznych i manualnych metodach oznaczania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Obecnie system jest dostosowany do wymogów unijnych.

Swój udział w tworzeniu sieci monitoringu powietrza w województwie świętokrzyskim oprócz WIOŚ w Kielcach mają największe w województwie podmioty gospodarcze, t.j. Cementownia w Nowinach,  Trzuskawica S.A., Cementownia w Małogoszczu, Cementownia w Ożarowie oraz Elektrownia w Połańcu.
Do sieci włączona jest również Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego  na Świętym Krzyżu.

Wszystkie stacje mierzące stężenia zanieczyszczeń powietrza zlokalizowane zostały w specjalnie wybranych miejscach, tak by można było uzyskać odpowiedni obraz skali i pochodzenia zanieczyszczeń. Wyniki wszystkich pomiarów oraz szczegółowe informacje nt. wszystkich stanowisk pomiarowych, eksploatowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, gromadzone są w wojewódzkiej bazie danych o jakości powietrza JPOAT i za jej pośrednictwem przekazywane do bazy krajowej.

Ze względu na zróżnicowany czas uśredniania stężeń zanieczyszczeń, mierzonych różnymi metodami, wyniki pomiarów prezentowane są na dwa sposoby: jako wyniki ze stacji pomiarów automatycznych oraz jako wyniki ze stacji pomiarów manualnych. 


© 2009 WIOŚ Kielce, projekt i wykonanie: CSMS
Ilość odwiedzin: